Regulamin Zawodów

 

Regulamin Zawodów Motociekawy Wrak Race

Sezon 2023 rok

 kilka rund wpisujących się w klasyfikację mistrza roku.

 

1.      ZGŁOSZENIA

1.1  Każda
osoba, która zamierza dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach jako
kierowca powinna mieć ukończone 18 lat

1.2   Zgłoszenie należy przesłać w postaci
sms na nr tel 509 754 429  lub
na adres e-mail motociekawy@gmail.com
1.3 Wysokość wpisowego wynosi 200 zł,

W
ramach zapisu Zawodnik wraz z zgłoszonym Pilotem otrzymują numery startowe do
umieszczenia na samochodzie.

2. LISTA ZAŁÓG

2.1 Organizator sporządza listę załóg na podstawie otrzymanych zgłoszeń po
uprzedniej weryfikacji danych przez Organizatora.

2.2 O pierwszeństwie startu w wyznaczonych Turach decyduje Organizator , i w
dowolnym czasie może je modyfikować .

2.3 Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot.

2.4 Kierowcą jest osoba, która dokonała zgłoszenie uczestnictwa w zawodach,
wpłaciła wpisowe.

2.5 Kierowca ma prawo do uczestnictwa w zawodach z udziałem pilota. Pilot
powinien mieć ukończone 18 lat i zapoznać się z regulaminem.

2.6 Pilota należy wskazać najpóźniej w dniu zawodów. Pilot jest zobowiązany
do złożenia wszelkich oświadczeń związanych z uczestnictwem w zawodach oraz do
okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek.

2.7 Dopuszcza się zamianę miejsc pomiędzy pilotem, a kierowcą zgłoszonym,
ale tylko przed każdym biegiem zawodów, nie dopuszcza się do zamiany w trakcie
trwania biegu wyścigu.

3. ZAŁOGI

3.1 Załogi zostaną podzielone na grupy w swojej klasie.

3.2 Numery startowe są przydzielane według kolejności zgłoszeń lub
uzgodnione z Organizatorem.

3.3 Numer startowy zostaje przyznany zawodnikowi na cały rok i w kolejnych
zawodach będzie on startował z tym numerem.

Organizator zawodów w roku 2023 przewiduje kilka rund wpisujących się w
klasyfikację roczną. Zawodnicy po każdych zakończonych zawodach otrzymują
punkty do klasyfikacji generalnej.

4. TOR

4.1 Zawody odbywają się na zamkniętym torze specjalnie do tego
przygotowanym.

4.2 Start i Meta oraz kierunek jazdy na torze jest określony w dniu zawodów.

5. PRZEBIEG ZAWODÓW

5.1 Każdy kierowca przed przystąpieniem do zawodów będzie zobowiązany do
podpisania oświadczenia o ryzyku podjętym na jego własną odpowiedzialność.

5.2 Osoby specjalnie powołane pełnią funkcję sędziów oraz sprawują pieczę
nad przebiegiem zawodów. Wszystkie decyzje wydane podczas zawodów podlegają
zaskarżeniu pod Arbitraż Organizatora.

5.3 Wyścigi wrak race składają się z minim 3 biegów po 10 minut dla każdej klasy zawodników.

5.4 W wyścigach  na torze startuje  kilka/kilkanaście aut.

5.5  Po każdym biegu zawodnikom przyznawane są punkty za uzyskane miejsce.
    a) Pierwsze miejsce  – 10 pkt
    b) Drugie miejsce – 9 pkt
    c) Trzecie miejsce – 8 pkt
    d) Czwarte miejsce – 7 pkt
     e) Piąte miejsce – 6 pkt
     f) Szóste miejsce – 5 pkt
     g) Siódme miejsce – 4 pkt
      h) Ósme miejsce – 3 pkt
      i) Dziewiąte miejsce – 2 pkt
      j) Dziesiąte miejsce – 1 pkt

5.6 W wyścigach wrak race liczone są okrążenia każdego zawodnika w czasie
wskazanym dla danej rundy oraz kolejność ustawienia na torze po zatrzymaniu
czasu rundy wyścigu. Kolejność startu jest zapisywana na początku startu wyścigu.
WAŻNE : ZATRZYMUJEMY SIĘ GDY CZERWONA FLAGA JEST W GÓRZE I CZEKAMY:)

5.7 Do zawodników należy sprawdzenie wywieszonych list startowych oraz
słuchania komunikatów i wezwań do startu. Po ogłoszeniu komunikatów
wywoławczych start odbywa się w czasie do 10 minut, brak stawienia się na start
uniemożliwia dalszą rywalizację w danej rundzie . 

5.8 W dniu zawodów do klasyfikacji dnia liczone są punkty zebrane z całego dnia,
NIE ZLICZAMY LICZBY OKRĄŻEŃ – LICZYMY PUNKTY !!!

5.9 Ilość rund w dniu zawodów określa ORGANIZATOR  w dniu zawodów biorąc pod uwagę ilość
zgłoszonych zawodników.

5.10 Harmonogram zawodów będzie opublikowany na stronie facebook na około 5
dni przed wyścigami.

5.11 W sytuacjach wyjątkowych/spornych lub innych 🙂  dopuszczone są w dniu zawodów rundy specjalne.

5.12 Organizator zawodów w roku 2023 przewiduje kilka rund wpisujących się w
klasyfikację roczną. Zawodnicy po każdych zakończonych zawodach otrzymują
punkty do klasyfikacji generalnej według następujących zasad:

1 miejsce – 50 pkt
2 miejsce – 45 pkt
3 miejsce – 40 pkt
4 miejsce – 30 pkt
5 miejsce – 25 pkt
6 miejsce – 20 pkt
7 miejsce – 15 pkt
8 miejsce – 10 pkt
9 miejsce – 5 pkt
10 miejsce – 2 pkt

5.13 Dodatkowe punkty:

Udział w zawodach  – 20 pkt za każdą
rundę

5.14 Zespoły po każdych zakończonych zawodach otrzymują punkty do
klasyfikacji generalnej.

5.15 Na koniec sezonu utworzona będzie klasyfikacja kierowców z punktacją za
cały sezon która wyłoni mistrza roku.

6. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAWODÓW

6.1 Załogi (pilot i kierowca) pokonują trasę w kaskach o homologacji
drogowej lub FIA, bądź w przypadku otwartego kasku z przyczepionymi goglami.
Zalecane jest także stosowanie systemów ochrony szyi i kręgosłupa oraz
posiadanie kombinezonów trudnopalnych.

6.2 Dopuszczone do wyścigów są samochody wyposażone w sprawne pasy
bezpieczeństwa. Auto musi posiadać szybę czołową bez zagrażających uszkodzeń..
Dodatkowo pojazd musi posiadać co najmniej jeden
punkt holowniczy
pomalowany na kolor „żarówiasty”.

6.3 Awaria układu wydechowego, jeśli nastąpi podczas wyścigu, nie wyklucza z
zawodów.

6.4 Auto nie może posiadać napędu na 4 koła (4×4) musi mieć napęd tylko na
jedną oś , nie może być typu „cabrio „ lub z niepełnym dachem. Istotne elementy
takie jak mocowania pasów bezpieczeństwa , mocowania fotela kierowcy nie mogą
być skorodowane.

6.5 W samochodach dopuszczonych do zawodów należy zdemontować tablice
rejestracyjne kołpaki w celu zachowania bezpieczeństwa na torze.

6.6 Zabrania się ze względów bezpieczeństwa posiadania w kabinie nie
przymocowanych elementów jak , klucze, gaśnice itd. oraz „pasażerów na gapę”

6.7 Pojazdy mogą zostać ustylizowane według kreatywnej inwencji twórczej
kierowcy , przez stylizacje rozumie się zmiany wizualne: malowanie, mocowanie
dodatkowych elementów, które nie wpływają na wartość rynkową samochodu i
bezpieczeństwo zawodników, obklejanie oraz inne formy szaleńczej twórczości
blacharskiej i artystycznej. Na samochodzie nie mogą być umieszczane napisy
powodujące obrazę uczuć religijnych oraz protesty polityczne. Na skutek
interwencji Organizatora załoga jest zobowiązana do zakrycia takich napisów.

6.8 Kierowcy oraz piloci nie mogą pozostawać podczas zawodów w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Stan trzeźwości jest badany
przed każdym biegiem wyścigu , a badaniu poddany jest kierowca oraz pilot,
wskazanie alkomatu stwierdzające jakąkolwiek zawartość alkoholu automatycznie eliminuje  z dalszej rywalizacji.

6.9 W razie nie spełnienia wymogów, o których mowa w podpunktach powyżej
oraz naruszenia zakazów, a także w razie odmowy poddania się badaniu alkomatem,
Organizator ma prawo do wykluczenia załogi z zawodów. W takiej sytuacji
Organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego.

6.10 Montaż elementów bezpieczeństwa jak fotele kubełkowe, sportowe
kierownice, pasy szelkowe, pałąki bezpieczeństwa są dopuszczalne i nie wpływają
na wartość samochodu.

6.11 W trakcie zawodów jest zakaz wchodzenia na tor ekip serwisowych ,
przeprowadzania napraw i wymian kół oprócz specjalnie wyznaczonego miejsca na
torze – Pit Stopu. W razie awarii trzeba dojechać do Pit Stopu , w którym dozwolone
są naprawy i wymiany kół.

6.12 Uczestnicy zawodów winni bezwzględnie stosować się do niniejszego
Regulaminu, znaków, wskazówek, nakazów oraz sygnałów Organizatorów oraz jego
personelu, a także flag sygnalizacyjnych.

6.13 Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na pojeździe w trakcie
trwania imprezy

6.14 Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas
trwania imprezy do sportowego i kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu
tych określeń. W szczególności zabrania się zachowań niebezpiecznych oraz
wpływających na komfort przebywania na terenie imprezy innych uczestników. W
związku z tym zabrania się jazdy z szybkościami powyżej 10 km/h na terenie
parku maszyn. W miejscach poza terenami prób sportowych oraz odcinkami
testowymi wykluczone są wszelkie działania powodujące nadmierny hałas, jak
piszczenie oponami czy nie uzasadnione zwiększanie obrotów silnika. W przypadku
uporczywego lekceważenia w/w zaleceń i innych zachowań łamiących regulamin
imprezy, a zwłaszcza w przypadku powtarzających się skarg innych uczestników,
załodze grozi wykluczenie z imprezy bieżącej, kolejnej lub nawet z całego
cyklu. Decyzje takie podejmuje Organizator po przeanalizowaniu wszystkich
dostępnych Informacji.

6.15 Każdy z uczestników, tj. każdy kierowca oraz pilot, bierze udział w
zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, o czym oświadcza na piśmie.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie
zawodów.

6.16 W razie naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, w szczególności
ppkt 6.14. uczestnik, który takiego naruszenia się dopuścił, odpowiada
osobiście za wszelkie dokonane w związku z tym naruszeniem szkody w imieniu
Organizatora i innych uczestników zawodów oraz osób trzecich.

6.17 Wysiadanie z auta, które uległo awarii – kierowca zobligowany jest do
pozostania w pojeździe do momentu przybycia pomocy technicznej. Jedynym
wyjątkiem jest zadymienie, zapłon pojazdu, wówczas kierowca powinien jak
najszybciej opuścić pojazd, uważając na inne jadące samochody.

6.18 Kierowcy i pilotowi zabrania się:
– wyjazdu poza tor
– wyjazdu poza teren imprezy
– jazdy pod wpływem alkoholu/narkotyków/leków odurzających
– celowego uderzenia w stojące pojazdy
– wypinania się z pasów podczas wyścigu
– zdejmowania kasku podczas wyścigu
– zaśmiecania terenu zawodów
– celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni

6.19 Nie przestrzeganie powyższego regulaminu a zwłaszcza wymienionych
podpunktów skutkować będzie utratą punktów w klasyfikacji np.:
– nie zwracanie uwagi na sędziów flagowych którzy informują flagami o
zachowaniu na torze
– wysiadanie z samochodu załogi podczas wyścigu
– nie kulturalna i niebezpieczna jazda na torze podczas wyścigów
– nie zapinanie i nie noszenie kasku w trakcie wyścigu

 

7.       SAMOCHODY
7.1 Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe o DMC 3500kg ( nie
dopuszczamy aut typu bus i terenówek ) , nie przekraczające wartości handlowej
1500 zł
7.2 Samochody wyposażone w instalację gazową dopuszczone są do uczestnictwa w
zawodach tylko w przypadku całkowitej opróżnionej butli i odłączonym zasilaniem
w to paliwo.
7.3 Samochód może mieć napęd tylko na jedną oś
7.4 Samochód musi być sprawny technicznie posiadać przynajmniej jeden sprawny
układ hamulcowy.
7.5 Auto powinno mieć zamontowany na dachu numer startowy dla łatwiejszej
identyfikacji zawodnika.

Co nie
jest zakazane jest dozwolone – patrz opis aut w poszczególnych klasach !!!

Występują
trzy klasy aut

 ST – bez przeróbek

 RALLY 
auta przerobione lekka modyfikacja

PROTO –
zmodyfikowane, ale z umiarem

8. PODZIAŁ NA KLASY:

8.1  Klasa STANDARD – Klasa
aut standardowych , niemodyfikowanych z napędem na jedną oś , wyposażonych  w wyposażenie seryjne które przewidział
producent danego auta…

W autach klasy standard zabrania się
:

– wszelkiego rodzaju wzmocnień, wspawywanych lub dokręconych do auta

– przenoszenia chłodnic w inne miejsce niż fabryczne.

– wpuszczania pianki montażowej w elementy konstrukcyjne auta oraz w ogóle
🙂

– montażu elementów drewnianych wzmacniających

– opon z kolcami i łańcuchami, typu jodełka i od maszyn rolniczych, a także
szutrówek i innych cudaków.

– dopuszczone są tylko opony standardowe letnie, zimowe lub wielosezonowe.

– w sytuacjach spornych organizator decyduje o zmianie wyposażenia auta seria lub przenosi do klasy Rally.

Dozwolone jest :

– montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo takich jak fotele kubełkowe
, pasy bezpieczeństwa sportowe i klatki bezpieczeństwa.

– w przypadku uszkodzenia chłodnicy jest możliwa wymiana na inną pod
warunkiem montażu jej w miejsce uszkodzonej.

– dopuszcza się zastosowania płyty pod silnik stalowej lub aluminium, jednak
mocowanie tych płyt powinno znajdować się w miejscach przewidzianych przez
producenta .

– dopuszczone jest pozostawienie haka holowniczego przewidzianego do modelu
auta ( poprawność zamontowania haka w specjalnych okolicznościach będzie
sprawdzane przez sędziów )

Jeśli w trakcie wyścigu odkryją się
niedozwolone elementy wzmacniające lub pianka montażowa pod zderzakami , załoga
może zostać zdyskwalifikowana lub może być zastosowana kara utraty liczby okrążeni
lub przeniesienie do klasy rally lub proto .

8.2  Klasa RALLY 
 – Klasa aut modyfikowanych , wzmocnionych z napędem na jedną oś z usuniętymi
reflektorami przednimi, fabryczny hak holowniczy w tej klasie aut jest
dozwolony.

Zabrania się stosowania :

– ogumienia z kolcami i łańcuchami.

– montażu elementów ostrych na kołach , felgach i obrysie samochodu.

– spawanych elementów stalowych.

 

Dozwolone jest :

klasa aut w której można
przenieść chłodnicę w inne miejsce niż fabryczne.

– możliwe jest zastosowanie opon szutrowych z wyłączeniem opon typu jodełka
oraz z wkręconymi śrubami.

– montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo takich jak fotele
kubełkowe , pasy bezpieczeństwa sportowe i klatki bezpieczeństwa.

– klasa ta dopuszcza także zastosowanie płyty pod silnik.

– zabrania się spawania wzmocnień inne niż zastosowane w autach seryjnych to
oznacza, że można zastosować wzmocnienie przodu z innego samochodu (belka
przednia) pod warunkiem by ta modyfikacja nie wystawała poza fabryczny obrys
auta.

– reasumując w klasie rally dopuszcza się modyfikacje bez stali, kątowników
i innych tregli zamontowanych jak spych śnieżny.

– każde auto z klasy rally będzie poddane badaniu przez sędziego i w razie
potrzeby wskazane będzie usunięcie niewłaściwego wzmocnienia lub
przekwalifikowanie do klasy PROTO

8.3. Klasa PROTO

– dozwolone są modyfikacje przewidziane w klasie RALLY z zastosowaniem
dodatkowych wzmocnień przodu lub tyłu z materiałów stalowych.

– zabrania się jednak spawania auta w taki sposób by powodowało rozcięcie
drugiego pojazdu.

– auta w klasie PROTO obowiązkowo muszą posiadać wzmocnienie drzwi kierowcy
i pilota jeśli jest przewidziany.

– zabronione jest stosowanie opon typu jodełka lub od innych maszyn.

– auta klasy PROTO będą poddawane szczegółowej kontroli wzmocnień i w razie
konieczności zalecane będzie usunięcie niebezpiecznych wzmocnień.

9. INNE

9.1 Dostarczenie samochodu w dniu imprezy jest możliwe od godziny 06.00 lub
jak organizator poinformuje także w przed dzień zawodów.

9.2 Właściciel samochodu, który brał udział w zawodach, ma możliwość
pozostawienia samochodu po imprezie po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.

9.3 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub pozostawione podczas
imprezy.

9.4 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
na trasie zawodów, jak i na terenie całych zawodów.

9.5 Uczestnik zawodów jak i osoby towarzyszące wyrażają zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach powstałych podczas
imprezy.

9.6 Organizator dostarcza nalepki okolicznościowe, startowe oraz
naklejki partnerów i sponsorów imprezy. Załogi zobowiązane ą umieścić na
pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora.

9.7 Zabrania się pozostawiania na terenie zawodów wymontowanych elementów
samochodu takich jak boczki drzwi, siedzenia, elementów wyposażenia, plastików
wewnętrznych , lamp i tego podobnych. Wszystkie rzeczy jakie odpadną wam podczas
wyścigu pozostają do utylizacji przez organizatora.

10. POMOC TECHNICZNA

4.1 Organizator zapewnia pomoc techniczną w holowaniu samochodu z toru gdy samochód
nie nadaje się już do jazdy.

4.2 Służby porządkowe nie odpowiadają za dodatkowe uszkodzenia pojazdu
podczas odholowywania z toru lub.

4.3 Holowniki dokładają pełnych starań by nie uszkodzić dodatkowo auta
usuwanego z toru.

 

11. SPORY – PROTESTY :

11.1 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce przewodniczącego
Zespołu Sędziów Sportowych.

11.2 Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 300 złotych. Kaucja
ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany będzie jako słuszny.

11.3 Protest należy złożyć jak najszybciej, po zauważeniu incydentu, czy
błędu.

 

Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany treści i zasad regulaminu w każdym momencie.