Regulamin

Regulamin Motociekawy Wrak Race

Sezon 2020 rok

 7 lub 8 rund wpisujących się w klasyfikację mistrza roku.

 

1.      ZGŁOSZENIA

1.1  Każda osoba, która zamierza dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach jako kierowca powinna mieć ukończone 18 lat

1.2   Zgłoszenie należy przesłać w postaci formularzu zamieszczonego na stronie  lub na adres e-mail kontakt@motociekawy.pl 
1.3 Wysokość wpisowego wynosi 200 zł,

W ramach zapisu Zawodnik wraz z zgłoszonym Pilotem otrzymują numery startowe do umieszczenia na samochodzie, kupony na posiłek regeneracyjny oraz jeśli zajdzie taka okoliczność gadżety od sponsorów lub organizatorów.

2. LISTA ZAŁÓG

2.1 Organizator sporządza listę załóg na podstawie otrzymanych zgłoszeń po uprzedniej weryfikacji danych przez Organizatora.

2.2 O pierwszeństwie startu w wyznaczonych Turach decyduje Organizator , i w dowolnym czasie może je modyfikować .

2.3 Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot.

2.4 Kierowcą jest osoba, która dokonała zgłoszenie uczestnictwa w zawodach, wpłaciła wpisowe.

2.5 Kierowca ma prawo do uczestnictwa w zawodach z udziałem pilota. Pilot powinien mieć ukończone 18 lat i zapoznać się z regulaminem.

2.6 Pilota należy wskazać najpóźniej w dniu zawodów. Pilot jest zobowiązany do złożenia wszelkich oświadczeń związanych z uczestnictwem w zawodach oraz do okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek.

2.7 Dopuszcza się zamianę miejsc pomiędzy pilotem, a kierowcą zgłoszonym, ale tylko przed każdym biegiem zawodów, nie dopuszcza się do zamiany w trakcie trwania biegu wyścigu.

3. ZAŁOGI

3.1 Załogi zostaną podzielone na gupy w swojej klasie.

3.2 Numery startowe są przydzielane według kolejności zgłoszeń lub uzgodnione z Organizatorem.

3.3 Numer startowy zostaje przyznany zawodnikowi na cały rok i w kolejnych zawodach będzie on startował z tym numerem.

Organizator zawodów w roku 2020 przewiduje kilka rund wpisujących się w klasyfikację roczną. Zawodnicy po każdych zakończonych zawodach otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej.

4. TOR

4.1 Zawody odbywają się na zamkniętym torze specjalnie do tego przygotowanym.

4.2 Start i Meta oraz kierunek jazdy na torze jest określony w dniu zawodów.


5. PRZEBIEG ZAWODÓW

5.1 Każdy kierowca przed przystąpieniem do zawodów będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o ryzyku podjętym na jego własną odpowiedzialność.

5.2 Osoby specjalnie powołane pełnią funkcję sędziów oraz sprawują pieczę nad przebiegiem zawodów. Wszystkie decyzje wydane podczas zawodów podlegają zaskarżeniu pod Arbitraż Organizatora.

5.3 Zawody rozpoczynają eliminacje dla każdej klas, w eliminacjach do kolejnych wyścigów przechodzą 4 załogi które uzyskały największą liczbę okrążeń, liczy się także kolejność przejechania flagi kończącej w czasie ustalonym dla każdego etapu wyścigów. Przed startem każdego etapu wyścigów auto zawodnika zostaje oznakowane wg linii startowej.

5.4 W wyścigach klasyfikujących na torze startuje jednocześnie kilka/kilkanaście aut.

5.5 Wyścigi wrak race składają się z biegów kwalifikacyjnych, półfinałów i  biegów finałowych. Dzika karta to bieg specjalny dla zawodników którzy nie weszli do pół finału w biegu kwalifikacyjnym.

5.6 W przypadku gdy zawodnik który dostał się do pół finału, a nie może startować z powodów technicznych, do pół  finału przechodzi następny zawodnik z biegu kwalifikacyjnego. Podobnie rzecz ma się z zawodnikami którzy nie dostali się do finału. 5.7 W wyścigach wrak race liczone są okrążenia każdego zawodnika w czasie wskazanym dla danej rundy oraz kolejność przekroczenia flagi kończącej bieg.

5.8 Do zawodników należy sprawdzenie wywieszonych list startowych oraz słuchania komunikatów i wezwań do startu. Po ogłoszeniu komunikatów wywoławczych start odbywa siew czasie do 10 minut, brak stawienia się na start uniemożliwia dalszą rywalizację. 

5.9 Flaga kończąca bied wyścigu wychodzi równo po zakończeniu czasu danej rundy.

5.10 W dniu zawodów do klasyfikacji dnia liczone są okrążenia z rundy finałowej, okrążenia przejechane podczas trwania biegu eliminacji, pół finału i  dzikiej karty, nie są liczone do klasyfikacji dnia.

5.11 Ilość rund klasyfikacji, rund półfinałowych określa ORGANIZATOR  w dniu zawodów biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych zawodników.

5.12 Harmonogram zawodów będzie opublikowany na stronie facebook na około 5 dni przed wyścigami.

5.13 Organizator zawodów w roku 2020 przewiduje kilka rund wpisujących się w klasyfikację roczną. Zawodnicy po każdych zakończonych zawodach otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej według następujących zasad:


1 miejsce – 50 pkt
2 miejsce – 45 pkt
3 miejsce – 40 pkt
4 miejsce – 30 pkt
5 miejsce – 25 pkt
6 miejsce – 20 pkt
7 miejsce – 15 pkt
8 miejsce – 10 pkt
9 miejsce – 5 pkt
10 miejsce – 2 pkt

5.14 Dodatkowe punkty:

Udział w zawodach  – 20 pkt za każdą rundę

5.15 Zespoły po każdych zakończonych zawodach otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej.

5.16 Na koniec sezonu utworzona będzie klasyfikacja kierowców z punktacją za cały sezon która wyłoni mistrza roku.

6. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAWODÓW

6.1 Załogi (pilot i kierowca) pokonują trasę w kaskach o homologacji drogowej lub FIA, bądź w przypadku otwartego kasku z przyczepionymi goglami. Zalecane jest także stosowanie systemów ochrony szyi i kręgosłupa oraz posiadanie kombinezonów trudnopalnych.

6.2 Dopuszczone do wyścigów są samochody wyposażone w sprawne pasy bezpieczeństwa. Auto musi posiadać szybę czołową bez zagrażających uszkodzeń.. Dodatkowo pojazd musi posiadać co najmniej jeden punkt holowniczy pomalowany na kolor „żarówiasty”.

6.3 Awaria układu wydechowego, jeśli nastąpi podczas wyścigu, nie wyklucza z zawodów.

6.4 Auto nie może posiadać napędu na 4 koła (4×4) musi mieć napęd tylko na jedną oś , nie może być typu „cabrio „ lub z niepełnym dachem. Istotne elementy takie jak mocowania pasów bezpieczeństwa , mocowania fotela kierowcy nie mogą być skorodowane.

6.5 W samochodach dopuszczonych do zawodów należy zdemontować tablice rejestracyjne kołpaki w celu zachowania bezpieczeństwa na torze.

6.6 Zabrania się ze względów bezpieczeństwa posiadania w kabinie nie przymocowanych elementów jak , klucze, gaśnice itd. oraz „pasażerów na gapę”

6.7 Pojazdy mogą zostać ustylizowane według kreatywnej inwencji twórczej kierowcy , przez stylizacje rozumie się zmiany wizualne: malowanie, mocowanie dodatkowych elementów, które nie wpływają na wartość rynkową samochodu i bezpieczeństwo zawodników, obklejanie oraz inne formy szaleńczej twórczości blacharskiej i artystycznej. Na samochodzie nie mogą być umieszczane napisy powodujące obrazę uczuć religijnych oraz protesty polityczne. Na skutek interwencji Organizatora załoga jest zobowiązana do zakrycia takich napisów.

6.8 Kierowcy oraz piloci nie mogą pozostawać podczas zawodów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Stan trzeźwości jest badany przed każdym biegiem wyścigu , a badaniu poddany jest kierowca oraz pilot, wskazanie alkomatu stwierdzające jakąkolwiek zawartość alkoholu automatycznie eliminuje  z dalszej rywalizacji.

6.9 W razie nie spełnienia wymogów, o których mowa w podpunktach powyżej oraz naruszenia zakazów, a także w razie odmowy poddania się badaniu alkomatem, Organizator ma prawo do wykluczenia załogi z zawodów. W takiej sytuacji Organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego.

6.10 Montaż elementów bezpieczeństwa jak fotele kubełkowe, sportowe kierownice, pasy szelkowe, pałąki bezpieczeństwa są dopuszczalne i nie wpływają na wartość samochodu.

6.11 W trakcie zawodów jest zakaz wchodzenia na tor ekip serwisowych , przeprowadzania napraw i wymian kół oprócz specjalnie wyznaczonego miejsca na torze – Pit Stopu. W razie awarii trzeba dojechać do Pit Stopu , w którym dozwolone są naprawy i wymiany kół.
6.12 Uczestnicy zawodów winni bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu, znaków, wskazówek, nakazów oraz sygnałów Organizatorów oraz jego personelu, a także flag sygnalizacyjnych.

6.13 Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na pojeździe w trakcie trwania imprezy

6.14 Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania imprezy do sportowego i kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu tych określeń. W szczególności zabrania się zachowań niebezpiecznych oraz wpływających na komfort przebywania na terenie imprezy innych uczestników. W związku z tym zabrania się jazdy z szybkościami powyżej 10 km/h na terenie parku maszyn. W miejscach poza terenami prób sportowych oraz odcinkami testowymi wykluczone są wszelkie działania powodujące nadmierny hałas, jak piszczenie oponami czy nie uzasadnione zwiększanie obrotów silnika. W przypadku uporczywego lekceważenia w/w zaleceń i innych zachowań łamiących regulamin imprezy, a zwłaszcza w przypadku powtarzających się skarg innych uczestników, załodze grozi wykluczenie z imprezy bieżącej, kolejnej lub nawet z całego cyklu. Decyzje takie podejmuje Organizator po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych Informacji.

6.15 Każdy z uczestników, tj. każdy kierowca oraz pilot, bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, o czym oświadcza na piśmie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie zawodów.

6.16 W razie naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, w szczególności ppkt 6.14. uczestnik, który takiego naruszenia się dopuścił, odpowiada osobiście za wszelkie dokonane w związku z tym naruszeniem szkody w imieniu Organizatora i innych uczestników zawodów oraz osób trzecich.

6.17 Wysiadanie z auta, które uległo awarii – kierowca zobligowany jest do pozostania w pojeździe do momentu przybycia pomocy technicznej. Jedynym wyjątkiem jest zadymienie, zapłon pojazdu, wówczas kierowca powinien jak najszybciej opuścić pojazd, uważając na inne jadące samochody.

6.18 Kierowcy i pilotowi zabrania się:
– wyjazdu poza tor
– wyjazdu poza teren imprezy
– jazdy pod wpływem alkoholu/narkotyków/leków odurzających
– celowego uderzenia w stojące pojazdy
– wypinania się z pasów podczas wyścigu
– zdejmowania kasku podczas wyścigu
– zaśmiecania terenu zawodów
– celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni

6.19 Nie przestrzeganie powyższego regulaminu a zwłaszcza wymienionych podpunktów skutkować będzie utratą punktów w klasyfikacji np.:
– nie zwracanie uwagi na sędziów flagowych którzy informują flagami o zachowaniu na torze
– wysiadanie z samochodu załogi podczas wyścigu
– nie kulturalna i niebezpieczna jazda na torze podczas wyścigów
– nie zapinanie i nie noszenie kasku w trakcie wyścigu

 

7.       SAMOCHODY
7.1 Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe o DMC 3500kg ( nie dopuszczamy aut typu bus i terenówek ) , nie przekraczające wartości handlowej 1000 zł
7.2 Samochody wyposażone w instalację gazową dopuszczone są do uczestnictwa w zawodach tylko w przypadku całkowitej opróżnionej butli i odłączonym zasilaniem w to paliwo.
7.3 Samochód może mieć napęd tylko na jedną oś
7.4 Samochód musi być sprawny technicznie posiadać przynajmniej jeden sprawny układ hamulcowy.

Co nie jest zakazane jest dozwolone – patrz opis aut w poszczególnych klasach

Występują dwie klasy aut ST – bez przeróbek oraz PROTO  – auta przerobione

8. PODZIAŁ NA KLASY:

8.1  Klasa STANDARD – Klasa aut standardowych , niemodyfikowanych z napędem na jedną oś , wyposażonych  w wyposażenie seryjne które przewidział producent danego auta…

W autach klasy standard zabrania się :

– wszelkiego rodzaju wzmocnień, wspawywanych lub dokręconych do auta

– przenoszenia chłodnic w inne miejsce niż fabryczne

– wpuszczania pianki montażowej w elementy konstrukcyjne auta oraz w ogóle 🙂

– montażu elementów drewnianych wzmacniających

– opon z kolcami i łańcuchami, typu jodełka i od maszyn rolniczych.

Dozwolone jest :

– montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo takich jak fotele kubełkowe , pasy bezpieczeństwa sportowe i klatki bezpieczeństwa.

– w przypadku uszkodzenia chłodnicy jest możliwa wymiana na inną pod warunkiem montażu jej w miejsce uszkodzonej.

– stosowania opon zimowych, rajdowych dopuszczonych do ruchu publicznego.

– dopuszcza się zastosowania płyty pod silnik stalowej lub aluminium, jednak mocowanie tych płyt powinno znajdować się w miejscach przewidzianych przez producenta .

– dopuszczone jest pozostawienie haka holowniczego przewidzianego do modelu auta ( poprawność zamontowania haka w specjalnych okolicznościach będzie sprawdzane przez sędziów )

Jeśli w trakcie wyścigu odkryją się niedozwolone elementy wzmacniające lub pianka montażowa pod zderzakami , załoga może zostać zdyskwalifikowana lub może być zastosowana kara utraty liczby okrążeń .

8.2  Klasa PROTO   – Klasa aut modyfikowanych , wzmocnionych z napędem na jedną oś z usuniętymi reflektorami przednimi, fabryczny hak holowniczy w tej klasie aut jest dozwolony.

Zabrania się stosowania :

– ogumienia z kolcami i łańcuchami.

– montażu elementów ostrych na kołach , felgach i obrysie samochodu.

 

Dozwolone jest :

– wzmocnienia nie wystające poza obrys samochodu pozbawione ostrych elementów i zakończeń, ocena stanu wzmocnień należy do organizatora i w szczególnych przypadkach może on wskazać poprawę zabezpieczeń.

– montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo takich jak fotele kubełkowe , pasy bezpieczeństwa sportowe i klatki bezpieczeństwa.

– przenoszenie chłodnic nad silnik i do środka samochodu pod warunkiem zamontowania ściany odgradzającej chłodnicę od części przeznaczonej dla kierowcy i pilota.

9. INNE

9.1 Dostarczenie samochodu w dniu imprezy jest możliwe od godziny 06.00 lub jak organizator poinformuje także w przed dzień zawodów.

9.2 Właściciel samochodu, który brał udział w zawodach, ma możliwość pozostawienia samochodu po imprezie po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.

9.3 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub pozostawione podczas imprezy.

9.4 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów, jak i na terenie całych zawodów.

9.5 Uczestnik zawodów jak i osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach powstałych podczas imprezy.

9.6 Organizator dostarcza nalepki okolicznościowe, startowe oraz naklejki partnerów i sponsorów imprezy. Załogi zobowiązane ą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora.

10. POMOC TECHNICZNA

4.1 Organizator zapewnia pomoc techniczną w holowaniu samochodu z toru gdy samochód nie nadaje się już do Jazdy.

4.2 Służby porządkowe nie odpowiadają za dodatkowe uszkodzenia pojazdu podczas odholowywania z toru lub holowania.

 

11. SPORY – PROTESTY :

11.1 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce przewodniczącego Zespołu Sędziów Sportowych.

11.2 Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 300 złotych. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany będzie jako słuszny.

11.3 Protest należy złożyć jak najszybciej, po zauważeniu incydentu, czy błędu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści i zasad regulaminu w każdym momencie.